Privacy Policy

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

-“wij”: Blend-Inn., gevestigd te 3980 Tessenderlo, Eersels 53 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer BE 0774.6650061, tel.: 0479/25.30.45, e-mail: shalini@blend-inn.behttps://www.blend-inn.be , en

-“u”: iedere natuurlijke persoon als gebruiker van onze diensten, website en/of online platform of als sollicitant, leverancier of geïnteresseerde wiens bescherming in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens gewaarborgd worden door nationale en Europese wetgeving.

Wij hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en aan uw privacy. Wij nemen naar best vermogen passende technische of organisatorische maatregelen zodat deze gegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Onderhavige verklaring heeft tot doel u te informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze verklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze dienstverlening aan u verwerken wij persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, o.a.: uw identiteits- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, bedrijfsnaam, btw-nr, telefoon en GSM nummer, e-mailadres, eventueel bankrekeningnummer, etc.) alsook persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Onder verwerking wordt verstaan: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de vigerende Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

U draagt de verantwoordelijkheid voor alle gegevens die u ons verstrekt en wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan. U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze dienstverlening te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

RECHSTGROND EN VERWERKINGSDOELEINDEN

Uw persoonsgegevens worden verzamelt en verwerkt op basis van volgende rechtsgronden (i) de toestemming, (ii) de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent, (iii) de noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) bescherming van vitale belangen, (iv) taak van algemeen belang en (v) het gerechtvaardigd belang. (art. 6 AVG) en dit voor volgende doeleinden: uitvoering van de overeenkomst, klanten- en dossierbeheer, facturatie en boekhouding, verbetering van de kwaliteit van de diensten.

In zoverre de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens louter plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u te allen tijde het recht de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Uw persoonsgegevens zullen gedurende 10 jaar na beëindiging van onze diensten aan u worden bewaard, tenzij wettelijke bepalingen waaraan het kantoor dient te voldoen een langere termijn voorzien. Onder het begrip “beëindiging van diensten” wordt verstaan dat het kantoor geen enkele vraag om advies of informatie en/of mandaat onder welke vorm en/of dossier van u meer behandelt. De bewaartermijn begint te lopen vanaf de schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging van het kantoor dat de dienstverlening als beëindigd wordt beschouwd.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Het kantoor geeft uw gegevens niet aan derden door en verstrekt deze aan derde dienstverleners louter indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u of de nakoming van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden. Om een passend beveiligingsniveau te garanderen sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met derde partijen, die de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens dienen te respecteren en deze gegevens enkel kunnen gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

UW RECHTEN

Overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, onder meer door een aanvullende verklaring te geven.
  • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
  • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een wettelijke rechtsgrond beschikken.
  • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen kan u het kantoor schriftelijk contacteren via bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen de 30 kalenderdagen na uw verzoek contact met u op.

Indien u meent dat uw rechten geschonden zouden zijn wijzen wij er op dat klachten kunnen ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
contact@apd-gba.be

Scroll naar boven

Cadeaubon

Op zoek naar een leuk en origineel cadeau? Kies een cadeaubon van Blend-Inn!

U verklaart hierbij expliciet akkoord te gaan met onze privacy policy.